Zaznacz stronę

Regulamin sklepu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.captainpellet.pl i prowadzony jest przez spółkę Green Supplements Sp. z o.o. mającą siedzibę w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 17 lok. 4, 31-150 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397815, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 6762449078, adres poczty elektronicznej: biuro@greensupplements.pl oraz numer telefonu kontaktowego + 48 604 822 200.

2.     Regulamin Sklepu skierowany jest do Klientów, do których zalicza się Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorców, zdefiniowanych w § 2 niniejszego Regulaminu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowany wyłącznie do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta albo do Przedsiębiorców.

3.     Jednym z niezbędnych warunków uprawniających do zakupu w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

4.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy i cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, jak również związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

§2 DEFINICJE

1.     Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta.

2.     Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

3.     Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.     Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonującą ze Sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.     Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

6.     Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 43¹ § 1 Kodeksu cywilnego (Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

7.     Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego czynności prawnej bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, jednakże nie mającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.     Sprzedawca/Usługodawca – Green Supplements spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której dokładne dane wskazano w § 1 punkt 1 Regulaminu.

9.     Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

10.  Sklep Internetowy – strona internetowa, na której prowadzony jest sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.captainpellet.pl za pośrednictwem którego, Sprzedawca sprzedaje prezentowane tam Produkty.

11.  Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12.  Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

13.  Kupon rabatowy – bon/kod, wydawany w ramach kampanii promocyjnej, który nie może być nabyty drogą kupna, mający określony okres ważności.

14.  Towar/Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, która może podlegać zakupowi przez Klienta na podstawie Umowie Sprzedaży.

15.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

16.  Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

17.  Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Przedsiębiorca – korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej.

18.  Ustawa o prawach konsumenta/Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.).

19.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

20.  Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§3 KONTAKT

1.     Adres Sprzedawcy:  Green Supplements Sp. z o.o., ul. Rynek Kleparski 17/4, 31-150 Kraków

2.     Adres do zwrotu Towaru (w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży): Green Supplements Sp. z o.o., ZNT Połaniec, 28-230 Połaniec

3.     Adres poczty elektronicznej: biuro@greensupplements.pl oraz sklep@greensupplements.pl

4.     Numer telefonu: Biuro: + 48 604 822 200, Sklep Internetowy: +48 533 386 008

5.     Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym § 3 Regulaminu.

 

§4 USŁUGI ELEKTRONICZNE

1.     Sklep Internetowy udostępnia następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.     Korzystanie z Konta możliwe będzie po podjęciu przez Usługobiorcę następujących działań:

(a) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

(b) kliknięciu pola Załóż Konto, a następnie

(c) potwierdzeniu zamiaru utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres rejestracyjny), numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

3.     Usługa Elektroniczna Konto jest nieodpłatna i jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca jest uprawniony do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny. W celu usunięcia Konta, Usługobiorca powinien skierować takie żądanie do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@greensupplements.pl lub pisemnie na adres: Green Supplements Sp. z o.o., Rynek Kleparski 17/4, 31-150 Kraków.

4.     W przypadku braku utworzenia Konta, dokonanie zakupu przez Klienta może nastąpić poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Formularza Zamówienia. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia poprzez wykorzystanie Formularza Zamówienia będzie możliwe po podjęciu przez Klienta następujących działań:

(a) wypełnieniu Formularza Zamówienia, a następnie

(b) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i Płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

5.     Ostatnią z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest Newsletter. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.

6.     Usługa Elektroniczna Newletter jest nieodpłatna i jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca jest uprawniony do wypisania się z Newslettera w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny. W celu wypisania się z Newslettera, Usługobiorca powinien skierować takie żądanie do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@greensupplements.pl lub pisemnie na adres: Green Supplements Sp. z o.o., Rynek Kleparski 17/4, 31-150 Kraków.

7.     W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie podstawowych wymagań technicznych po stronie Usługodawcy, tj: (1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; (2) posiadanie dostępu do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

8.     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.     W przypadku reklamacji związanej z Usługą Elektroniczną lub w związku z działaniem Sklepu Internetowego (z wyjątkiem reklamacji Produktu, która została uregulowana w Regulaminie odrębnie) należy zgłosić ją za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@greensupplements.pl lub pisemnie na adres: Green Supplements Sp. z o.o., Rynek Kleparski 17/4, 31-150 Kraków. W opisie reklamacji, prosimy o zawarcie: (a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (b) żądania Usługobiorcy; oraz (c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§5 UMOWA SPRZEDAŻY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA i CENY

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień (poprzez Konto lub bez zakładania Konta) w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §5 ust. 2 Regulaminu.

4.     W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia.

5.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.     Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

7.     Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.     Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące Zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.

9.     Klient może skorzystać z otrzymanego kuponu rabatowego poprzez wpisanie otrzymanego kodu w odpowiednie pole w Formularzu Zamówienia. Rabat wynikający z kuponu rabatowego zostanie automatycznie uwzględniony w podsumowaniu Zamówienia. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.

10.  Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie jeden raz w ramach jednego zamówienia.

11.  Kupony rabatowe nie łączą się.

12.  Sklep Internetowy akceptuje następujące formy płatności:

(a)   przelew w systemie Przelewy 24 (także płatności kartami płatniczymi),

(b)  przelew bankowy.

7.     Zamówienia w przypadku zakupu Produktu z dostawą, realizowane są poprzez dostawę zamówionych towarów z pomocą przewoźnika. Należność z tytułu realizacji Zamówienia wzrasta o koszt dostawy wskazany przy Zamówieniu.

8.     Dostawa realizowana jest autem wyposażonym w windę oraz wózek paletowy.

 

§6 REKLAMACJE

1.     Reklamacje dotyczące jakości i/lub ilości Produktu przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości email na adres mailowy wskazany w § 3 Regulaminu lub też pisemnie na adres podany w § 3 Regulaminu.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny tylko za wady wynikające z przyczyn tkwiących w Towarze lub za wady, które istniały w chwili jego wydania.

3.     Reklamacja dotycząca jakości i/ lub ilości Towaru powinna być zgłoszona pisemnie/ mailowo i zawierać m.in.: a) odpowiedni opis występujących wad i dokumentacją zdjęciową przy przyjęciu Towaru oraz wskazującą dokładnie na wady Towaru; b) szczegółową informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności zwięzły opis wady, datę wystąpienia, oraz c) dane kontaktowe Klienta oraz oczekiwania Klienta. Skorzystanie przez Klienta ze Zgłoszenia Reklamacyjnego ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

4.     W przypadku reklamacji jakościowej, Klient może żądać wymiany Towaru albo usunięcia wad albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.

5.     W przypadku reklamacji ilościowej, zgłaszanej w związku z wydaniem Towaru w ilości niezgodnej z zamówieniem, Klientowi przysługuje żądanie uzupełnienia prawidłowej ilości Towaru albo żądanie obniżenia ceny przez Sprzedawcę.

6.     Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia oraz przekazania niezbędnych do jej rozpatrzenia informacji przez Klienta.

7.     Rozpatrzenie reklamacji jakościowej Towaru może nastąpić w oparciu o analizę wyników badań laboratoryjnych próbek reklamowanej partii Towaru, przeprowadzonych przez niezależne laboratorium posiadające kompetencje do przeprowadzenia takich analiz. W przypadku stwierdzenia bezzasadności reklamacji jakościowej, koszty badań laboratoryjnych ponosi Klient.

8.     Towar odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Green Supplements, ZNT Połaniec, 28-230 Połaniec.

9.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty dostarczenia Produktu. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, koszt dostarczenia reklamowanego Produktu ponosi Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

10.  W pozostałym zakresie, do rozpatrywania reklamacji i uprawnień służących Klientom stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY WYŁĄCZNIE KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ORAZ PRZEDSIĘBIORCAMIN NA PRAWACH KONSUMENTA)

1.     Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 ust. 9 i 10 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres wskazany w § 3 ust. 1 lub mailowo na adres wskazany w § 3 ust. 3 Regulaminu.

2.     Klient może skorzystać ze wzoru Formularza Odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.     Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (b) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów. Dla pozostałych umów, bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

5.     Skutki odstąpienia od umowy są następujące: W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca  Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

7.     Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Green Supplements Sp. z o.o., ZNT Połaniec, 28-230 Połaniec.

8.     Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.     Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Nie należy odsyłać Produktu za pośrednictwem usługi „za pobraniem”. W przypadku odesłania Produktu do Sprzedawcy za pośrednictwem usługi „za pobraniem”, Sprzedawca odliczy poniesiony koszt odebrania przesyłki i potrąci tę kwotę od wartości zwrotu należności w związku z odstąpieniem od Umowy.

10.  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest/są: (a) Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (b) Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (c) Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (d) Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

1.   Postanowienia niniejszego § 8 Regulaminu mają zastosowanie do Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

2.   Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.   Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.   W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.   Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

6.   Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

7.   Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (DOTYCZY JEDYNIE KONSUMENTÓW)

1.     W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

(a)   mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

(b)  pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

(c)   bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

(d)  internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym Konsumentem, mogą zostać poddane do rozpatrzenia właściwemu sądowi powszechnemu

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

2.     Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

3.     Każdorazowo składane w Sklepie Internetowym Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

5.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

6.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy o charakterze ciągłym (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

7.     Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu czy jego postanowienie zostanie uznane za niedozwolone lub zostanie uznane za nieważne w całości lub części, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.

8.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa o prawach konsumenta.

9.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 r. do odwołania.

 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY